fbpx

Dat Algemene Voorwaarden belangrijk zijn om sterk in uw schoenen te staan, weet u ondertussen al. Maar wat moeten deze Algemene Voorwaarden nu eigenlijk bevatten? We vertellen het u graag in onderstaande checklist.

Checklist inhoud Algemene Voorwaarden

Bepalingen:

 • Toepassingsgebied
  • Voor wie en tussen welke partijen geldt uw offerte, contract of factuur?

algemene voorwaarden

 • Prijsoffertes en bestellingen
  • We vermelden de geldigheid van uw offertes en specifiëren hoe uw klant een bestelling kan annuleren.
 • Prijsbepaling
  • Het btw-tarief wordt aangegeven en hoe eventuele meerwerken worden aangerekend.
 • Levering & overmacht
  • Bij het vermelden van uw leveringsvoorwaarden en -termijnen geeft u ook aan wie de risico’s voor zich neemt voor eventuele beschadigingen tijdens het transport, wat u ziet als overmacht en elementen die u kunnen verhinderen tijdig te leveren of op te leveren. We vermelden ook dat de tegenpartij geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding bij overmacht of laattijdige (op)levering.

algemene voorwaarden

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Tot ze volledig betaald zijn, blijven de goederen uw juridische eigendom. Als de klant de factuur niet betaalt, kan u deze nog terugvorderen als u deze al bij de klant zou geleverd hebben.
 • Klachten, Bevoegheids- en rechtskeuzebedingen
  • Als uw klant eventuele klachten wenst te formuleren is het aangeraden te vermelden binnen welke termijn dit dient te gebeuren en op welke manier. Daarbij geeft u ook aan welke rechtbank hierbij bevoegd zijn.

algemene voorwaarden

 • Contractuele wanprestatie
  • We plaatsen in uw Algemene Voorwaarden ook de enige redenen waarom een klant de overeenkomst zou kunnen beëindigen en informeren daarbij ook over het verloop van de stopzetting en de administratie.
 • Betalingstermijnen & -modaliteiten
  • Wanneer en op welke manier moet uw klant betalen en voorziet u voorschotbetalingen?
 • Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten)
  • In deze bepaling geeft u best aan dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling (zonder dat u vooraf uw klant daarvan moet verwittigen dus) een verhoging van het factuurbedrag zal plaatsvinden met een verwijlinterest van een bepaald % per maand vanaf de vervaldag en een schadebeding van een bepaald % met een minimum van x euro.
 • Geheimhoudingsbeding & Intellectuele rechten
  • In bepaalde gevallen raden wij aan te vermelden dat uw klant bepaalde vertrouwelijke informatie niet mag delen met derden en uw goederen, afbeeldingen, teksten,… niet mag kopiëren, doorverkopen of herverdelen. Bovendien wordt hierbij ook vaak vermeldt dat de klant geen samenwerkingen mag aangaan met uw klanten, personeel of leveranciers. Dit laatste wordt niet-afwervingsbeding genoemd.
 • Verder stipuleert u best:
  • De tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden aan de tegenpartij
  • De manier van totstandkoming en de concrete uitkomst
  • De overdracht van eigendom van goederen en het risico op tenietgaan van goederen
  • De prijs en betaling van de prijs
  • Garanties en aansprakelijkheid
  • Opzegging en ontbinding van een overeenkomst

Hoe deze elementen concreet ingevuld kunnen worden voor uw activiteit? Contacteer ons voor uw Algemene Voorwaarden op maat.

LANDER KERSTENS

Lander is de oprichter en zaakvoerder van EHBA. Met kennis van zaken analyseert en redigeert hij uw algemene voorwaarden.

info@eerstehulpbijaannemers.be

+32(0)460 96 94 16

algemene voorwaarden voor aannemers

CONTACTFORMULIER