fbpx

Dat Algemene Voorwaarden belangrijk zijn om sterk in jouw schoenen te staan als bedrijf, weet je ondertussen al.

Maar weet je ook wat die voorwaarden allemaal moeten bevatten? We vertellen het u graag in onderstaande checklist.

 

17 onderwerpen die niet mogen ontbreken in jouw Algemene Voorwaarden

+6 extra aangeraden stipulaties

 

 • Toepassingsgebied: Voor wie en tussen welke partijen geldt jouw offerte, contract of factuur?
 • Prijsoffertes en bestellingen: We vermelden de geldigheid van jouw offertes en specifiëren hoe jouw klant een bestelling kan annuleren.
 • Prijsbepaling: Het btw-tarief wordt aangegeven en hoe eventuele meerwerken worden aangerekend.
EHBA: Checklist Algemene Voorwaarden
 • Levering & overmacht: Bij het vermelden van jouw leveringsvoorwaarden en -termijnen geef je ook aan wie de risico’s voor zich neemt voor eventuele beschadigingen tijdens het transport, wat je ziet als overmacht en elementen die je kunnen verhinderen tijdig te leveren of op te leveren. We vermelden ook dat de tegenpartij geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding bij overmacht of laattijdige (op)levering.
 • Eigendomsvoorbehoud: Tot ze volledig betaald zijn, blijven de goederen jouw juridische eigendom. Als de klant de factuur niet betaalt, kan je deze nog terugvorderen als je deze al bij de klant zou geleverd hebben.
 • Klachten, Bevoegheids- en rechtskeuzebedingen: Als jouw klant eventuele klachten wenst te formuleren is het aangeraden te vermelden binnen welke termijn dit dient te gebeuren en op welke manier. Daarbij geeft je ook aan welke rechtbank hierbij bevoegd is.
 • Contractuele wanprestatie: We plaatsen in jouw Algemene Voorwaarden ook de enige redenen waarom een klant de overeenkomst zou kunnen beëindigen en informeren daarbij ook over het verloop van de stopzetting en de administratie.
 • Betalingstermijnen & -modaliteiten: Wanneer en op welke manier moet jouw klant betalen en voorzie je voorschotbetalingen?
 • Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten): In deze bepaling geef je best aan dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling (zonder dat je vooraf jouw klant daarvan moet verwittigen dus) een verhoging van het factuurbedrag zal plaatsvinden met een verwijlinterest van een bepaald % per maand vanaf de vervaldag en een schadebeding van een bepaald % met een minimum van x euro.
 • Geheimhoudingsbeding & Intellectuele rechten: In bepaalde gevallen raden wij aan te vermelden dat jouw klant bepaalde vertrouwelijke informatie niet mag delen met derden en jouw goederen, afbeeldingen, teksten,… niet mag kopiëren, doorverkopen of herverdelen. Bovendien wordt hierbij ook vaak vermeldt dat de klant geen samenwerkingen mag aangaan met jouw klanten, personeel of leveranciers. Dit laatste wordt niet-afwervingsbeding genoemd.
 • Verder stipuleer je best:
  • De tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden aan de tegenpartij
  • De manier van totstandkoming en de concrete uitkomst
  • De overdracht van eigendom van goederen en het risico op tenietgaan van goederen
  • De prijs en betaling van de prijs
  • Garanties en aansprakelijkheid
  • Opzegging en ontbinding van een overeenkomst

Hoe deze elementen concreet ingevuld kunnen worden voor jouw activiteit?

Contacteer ons voor uw Algemene Voorwaarden op maat:

error: DEZE INHOUD IS BESCHERMD