fbpx

Onrechtmatige bedingen? Sinds 2020 worden bepaalde clausules in de Algemene Voorwaarden niet meer aanvaard. Ze zijn dus niet meer rechtsgeldig.

Ze worden opgenomen in een zwarte lijst in het Wetboek Economisch Recht (33 bepalingen in artikel VI.83).

Voorbeelden:

  • de leveringstermijn van de voorwaarden eenzijdig bepalen of wijzigen
  • de consument verbieden de ontbinding van de overeenkomst te vragen ingeval de onderneming haar verbintenis niet nakomt
  • de consument ertoe verplichten zijn verbintenissen na te komen, terwijl de onderneming de hare niet is nagekomen, of in gebreke zou zijn deze na te komen
  • de consument niet toe staan bij overmacht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tegen betaling van een schadevergoeding
  • een onredelijk korte termijn bepalen om gebreken in het geleverde product aan de onderneming te melden
  • de consument voor een onbepaalde termijn binden, zonder duidelijke vermelding van een redelijke opzeggingstermijn
  • in geval van betwisting, de consument doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming

Wil je zeker zijn dat jouw Algemene Voorwaarden rechtsgeldig zijn en geen onrechtmatige bedingen bevatten?
Contacteer ons dan voor een GRATIS analyse:

EHBA onrechtmatige bedingen
error: DEZE INHOUD IS BESCHERMD